1. Mục tiêu và cương lĩnh của Trung Quốc đồng minh hội: Ngày 18 – 9 – 1905, đại hội chính thức thành lập TRung Quốc đồng minh hội được tổ chức ở Tô-ki-ô trên cơ sở sự thống nhất của 3 tổ chức: Hưng Trung Hội, Quang Phục Hội, Hoa Hưng Hội, các đại biểu nhất trí thông qua cương lĩnh cách mạng của Tôn Trung Sơn. Học thuyết của Tôn Trung Sơn gọi là học thuyết Tam dân: dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc. Cương lĩnh cách mạng nhằm mục tiêu: đánh đuổi Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập dân quốc, thực hiện bình quân địa quyền, nêu lên 3 nhiệm vụ: lật đổ triều đại Mãn Thanh, thành lập nước Cộng hòa Trung Hoa Dân quốc, thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất. Đó là đường lối cách mạng dân chủ tư sản được tiến hành trong điều kiện một nước thuộc địa nửa phong kiến, đã đáp ứng nguyện vọng của quần chúng nhân dân, được nhân dân ủng hộ nên Trung Quốc Đồng minh Hội đã nhanh chóng phát triển cơ sở ở trong và ngoài nước. Hạn chế: Cương lĩnh chưa nêu cao ý thức dân tộc, chống đế quốc là kẻ thù chính của nhân dâ Trung Quốc, chĩa mũi nhọn vào cuộc đấu tranh chống tập đoàn phong kiến Mãn Thanh, đánh bại toàn bộ giai cấp địa chủ phong kiến, chưa nhìn thấy lực lượng nòng cốt là giai cấp nông dân. Trong 3 nhiệm vụ trên thì việc đề ra thành lập nước Trung Hoa cộng hòa Dân quốc, thực hiện bình quân địa quyền là cống hiến lớn lao và vĩ đại nhất của Tôn Trung Sơn và Trung Quốc đồng minh hội. 2. Nguyên nhân năm 1917, ở Nga xảy ra hai cuộc CM: Xuất phát từ tình hình nước Nga trước CM: Nga là nhà tù của các dân tộc. CM Nga cần phải giải quyết cho được 2 nhiệm vụ: Đánh đổ chế độ phong kiến Nga hoàng và giai cấp tư sản phản động. Sau CM tháng 2 – 1917: CM Nga mới chỉ giải quyết được 1 nhiệm vụ là đánh đổ chế độ PK Nga hoàng nhưng đại diện chính quyền tư sản vẫn còn, Nga ở trong tình trạng 2 chính quyền song song tồn tại: Xô Viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính với 1 bên là Chính phủ lâm thời tư san. CM Nga phải tiếp tục thực hiện 1 mục tiêu nữa là đấnh đổ chính phủ lâm thơì tư sản. CM Tháng 10 – 1917: Đã giải quyết nốt nhiệm vụ còn dang dở, hoàn thành mục tiêu của CM Nga, đưa nước Nga tiến lên xây dựng CNXH. Do đó, ở Nga năm 1917 mới xảy ra 2 cuộc CM.

Bạn Đang Xem: Cương lĩnh của đồng minh hội là gì

Đang Hot: Bài 1 trang 115 SGK Sinh học 7

Đó là các ý chính mà e cần nắm được để giải quyết 2 câu hỏi này. Chúc em học tốt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.