Bài 2

(Hoàn thành các câu, sử dụng hình thức đúng của từ trong ngoặc.)

1. Many immigrants were forced to __________ into the dominant culture. (assimilation)

2. Languages represent a way of life and are important for preserving a people’s cultural __________. (identify)

3. __________ costumes help people to learn about their history and preserve their heritage. (nation)

4. Differences between people based on nationality, __________, gender, class, religion beliefs, etc. might be sources of conficts in a multicultural environment. (ethnic)

5. In the age of globalisation, many young people choose to maintain their own culture and __________ different aspects of other cultures into it. (integration)

Lời giải chi tiết:

1. assimilate

2. identity

3. National

4. ethnicity

5. integrate

1. Many immigrants were forced to assimilate into the dominant culture.

(Nhiều người nhập cư bị đồng hóa vào nền văn hóa thống trị.)

– Sau “to” nên cần một động từ nguyên thể

2. Languages represent a way of life and are important for preserving a people’s cultural identity.

(Ngôn ngữ đại diện cho một lối sống và rất quan trọng để bảo vệ văn hóa của người dân một cách xác định.)

Sau tính từ “cultural” cần danh từ.

3. National costumes help people to learn about their history and preserve their heritage.

(Trang phục truyền thống giúp mọi người tìm hiểu về lịch sử của họ và bảo tồn di sản của họ.)

– Cần 1 tính từ để bổ sung nghĩa cho danh từ “costumes”.

4. Differences between people based on nationality, ethnicity, gender, class, religion beliefs, etc. might be sources of conficts in a multicultural environment.

(Sự khác biệt giữa người dân dựa trên quốc tịch,dân tộc, giới tính, tầng lớp, niềm tin tôn giáo, vân vân … có thể là nguồn gốc của sự oán hận trong môi trường đa văn hóa.)

– Sau chỗ trống là liệt kê các từ ở dạng danh từ nên cần điền 1 danh từ vào chỗ trống

5. In the age of globalisation, many young people choose to maintain their own culture and integrate different aspects of other cultures into it.

(Trong thời đại toàn cầu hoá, nhiều thanh niên chọn cách duy trì nền văn hoá và hội nhập các khía cạnh khác nhau của các nền văn hoá khác vào nó.)

– Sau “to” động từ “maintain” ở dạng nguyên thể nên sau “and” cũng phải là một động từ nguyên thể để đảm bảo sự hòa hợp về dạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.