Bài 1

1. Complete the sentences with the correct forms of the verbs (present simple, present continuous or present perfect).

Bạn Đang Xem: Tiếng anh 8 unit 8 a closer look 2

(Hoàn thành câu với hình thức đúng của động từ (hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn hoặc hiện tại hoàn thành.)

1. The famous Sydney Opera ________House as an arts centre since 1973. (serve)

2. There are about 750 million English speakers in the world, and this number ________fast. (increase)

3. The Statue of Liberty in New York is ________a monument which freedom. (symbolise)

4. England, Scotland, Wales, and Northern Ireland together ________the United Kingdom. (form)

5. America________ Thanksgiving Day on the fourth Thursday of November since 1864. (celebrate)

6. New Zealand________ divided into the North Island and the South Island. (be)

Phương pháp giải:

Hiện tại đơn: S + V (e/es), diễn tả thói quen, sự việc lặp đi lặp lại ở hiện tại.

Hiện tại tiếp diễn: S + am/ is/ are + V-ing, diễn tả hành động đang diễn ra hoặc diễn ra xung quanh thời điểm nói.

Xem Thêm: Con dơi là con gì? Dơi ăn gì, đẻ con hay đẻ trứng

Hiện tại hoàn thành: S + have/ has Ved/P2, diễn tả sự việc xảy ra trong quá khứ và vẫn còn tiếp diễn đến hiện tại, tương lai.

Lời giải chi tiết:

1. has served

2. is increasing

3. symbolises

4. form

5. has celebrated

6. is

1. The famous Sydney Opera House has served as an arts centre since 1973.

(Nhà hát Opera Sydney nổi tiếng đã phục vụ như một trung tâm nghệ thuật kể từ năm 1973.)

Giải thích: Trong câu có “since 1973” => dùng thì hiện tại hoàn thành, chủ ngữ Sydney Opera House số ít

2. There are about 750 million English speakers in the world, and this number is increasing fast.

(Có khoảng 750 triệu người nói tiếng Anh trên thế giới và con số này đang tăng lên nhanh chóng.)

Đọc Thêm: Youtube tính lượt view như thế nào? [2022]

Giải thích: Dựa vào nghĩa của câu diễn tả một hành động đang xảy ra => dùng thì hiện tại tiếp diễn

3. The statue of Liberty in New York is a monument which symbolises freedom.

(Tượng Nữ thần Tự do ở New York là đài tưởng niệm mà biểu tượng cho sự tự do.)

Giải thích: Câu diễn tả một sự thật hiển nhiên => thì hiện tại đơn

4. England, Scotland, Wales, and Northern Ireland together form the United Kingdom.

(Anh Quốc, Scotland, Wales và Bắc Ireland cùng hình thành nên Vương Quốc Anh.)

Giải thích: Câu diễn tả một sự thật hiển nhiên => thì hiện tại đơn

5. America has celebrated Thanksgiving Day on the fourth Thrsday of November since 1864.

(Nước Mỹ tổ chức ngày lễ Tạ ơn vào ngày thứ Năm của tuần thứ 4 tháng 11 kể từ năm 1864.)

Giải thích: Trong câu có “since 1864” => dùng thì hiện tại hoàn thành, chủ ngữ America số ít

6. New Zealand is divided into the North Island and the South Island.

(New Zealand được chia thành đảo Bắc và đảo Nam.)

Giải thích: Câu diễn tả một sự thật hiển nhiên => thì hiện tại đơn, chủ ngữ “New Zealand” số ít

Đọc Thêm: Cách reset cài đặt lại TOTOLINK EX200 chi tiết từ A đến Z

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.