Vở bài tập toán lớp 3 trang 86

1. Tính rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp

1. Tính rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp :

a. 103 + 20 + 5 = ……………

= …………….

Giá trị của biểu thức 103 + 20 + 5 là …..

b. 241 – 41 + 29 = ……………

= ……………

Giá trị của biểu thức 241 – 41 + 29 là …..

c. 561 – 10 + 30 = ……………..

= ……………..

Giá trị của biểu thức 561 – 10 + 30 là …..

d. 653 – 3 – 50 = ………….

= ………….

Giá trị của biểu thức 653 – 3 – 50 là …..

2. Tính rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp :

a. 10 ⨯ 2 ⨯ 3 = …………..

= …………..

Giá trị của biểu thức 10 ⨯ 2 ⨯ 3 là …..

b. 6 ⨯ 3 : 2 = …………….

= …………….

Giá trị của biểu thức 6 ⨯ 3 : 2 là …..

c. 84 : 2 : 2 = …………….

= …………….

Giá trị của biểu thức ……………. là …..

d. 160 : 4 ⨯ 3 = …………….

= …………….

Giá trị của biểu thức …………… là …..

3. Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm :

44 : 4 ⨯ 5 … 52

41 … 68 – 20 – 7

47 … 80 + 8 – 40

4. Mỗi gói mì cân nặng 80g, mỗi quả trứng cân nặng 50g. Hỏi 3 gói mì và 1 quả trứng cân nặng bao nhiêu gam ?

Bài giải

1.

a. 103 + 20 + 5 = 123 + 5

= 128

Giá trị của biểu thức 103 + 20 + 5 là 128

b. 241 – 41 + 29 = 200 + 29

= 229

Giá trị của biểu thức 241 – 41 + 29 là 229

c. 561 – 10 + 30 = 506 + 30

= 536

Giá trị của biểu thức 561 – 10 + 30 là 536

d. 653 – 3 – 50 = 650 – 50

= 600

Giá trị của biểu thức 653 – 3 – 50 là 600

2.

a. 10 ⨯ 2 ⨯ 3 = 20 ⨯ 3

= 60

Giá trị của biểu thức 10 ⨯ 2 ⨯ 3 là 60

b. 6 ⨯ 3 : 2 = 18 : 2

= 9

Giá trị của biểu thức 6 ⨯ 3 : 2 là 9

c. 84 : 2 : 2 = 42 : 2

= 21

Giá trị của biểu thức 84 : 2 : 2 là 21

d. 160 : 4 ⨯ 3 = 40 ⨯ 3

= 120

Giá trị của biểu thức 160 : 4 ⨯ 3 là 120

3.

44 : 4 ⨯ 5 > 52

41 = 68 – 20 – 7

47 < 80 + 8 – 40

4.

Tóm tắt

Bài giải

Ba gói mì cân nặng là :

80 ⨯ 3 = 240 (g)

Tổng số gam mì và trứng là :

240 + 50 = 290 (g)

Đáp số : 290g

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Toán 3 – Xem ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.